»۹عادت اشتباه در تغذيه«

در دنـياي اينترنت پرسرعت، ماشين هاي خودپـرداز، اتومبيل هاي تند رو و غذاهـاي حاضـري، وقت گـذاشـتـنبراي حفظ عادتهاي سالم و مناسب غذايي دشـوار بنـظر ميرسد.
غذاخوردن که پيش ازاين يک اولويت مهم محسوب ميشد،  به موضوعي جنبي تبديل گشته است که توجه زيـادي به  آن نشده و معمولا در لابه لاي کارهاي روزانه ديگر گنجانده  مي شود. گذشته از اين، برخي از عادتهاي غذايي که بتصور شـما موجب کاهش وزن مي گردند، در واقع ممکن است منجر به افزايش وزن شوند. خوشبختـانه ترک عادتهاي غذايي غلط آسـان بـوده و وقـت زيادي نمي گيرد و موجب خواهد شد تا از زندگي سالم تر و اندامي متناسب تر برخوردار شده و از غذا خوردن بيشتر لذت ببريد.

1- نخوردن صبحانه

اشکال چيست؟ نخوردن صبحانه يک اشتباه بزرگ محسوب ميشود. صبحانه سالم نه تنها باعث افزايش انرژي و بازشدن فکر و ذهـن ميـگردد، بـلـکه مـوجب انتخاب و مصرف مناسب وعده هاي غذايي ديگر در ادامه روز توسط شما خواهد شد.
همچنين خوردن صبحانه ممکن است به شـما در مـصـرف کمتر کالري در ادامه روز کمک نمايد. يک تحقيق دانشگاهي نشان داده که مصرف مقدار کالري مشخص در ابتداي روز اثر سير کنندگي بيشتري نسبت بمصرف همان مقدار کالـري در ساعتهاي ديرتر خواهد داشت که اين امر موجب کاهش مجموع کالري مصرفي در روز مي گردد. 

راه حل :

خوردن صبحانه مناسب احتمال بکارگيـري عـادتهاي نادرسـت غـذايـي را در وعـده هـاي ديگر کاهش ميدهد. صبحانه را کامل صرف نـمايـيـد. از مـواد لـبني کم چرب، تخم مرغ و نانهاي سبوس دار استفاده کنيد. 

2- غذا خورن پيش از خواب
اشکال چيست؟  اگر ميخواهيد روياهاي شيرين ببينيد، پيش از خواب از غذا خوردن دوري کنـيـد. با اينکه  نتايج قطعي مبني بر افزايش وزن بر اثر خـوردن غذا پيـش از خواب وجود ندارد، پرخوري، مصرف غذاهاي ادويه دار و چرب، يـک تا سـه سـاعت پيش از وقت خواب منجر به کاهش کيـفيت و مدت خواب و مـوجـب کـسـالـت، خـستـگـي و کـوفــتــگي در روز بــعد خواهــد شد.
خوردن غذاهاي چرب پيش از خواب سبب کند شدن تخليه معده و تشديد سوءهاضمه  و مصرف غذاهاي ادويه دار  منتهي به صـدمات و سـوزشـهاي قلـبي و نـيز سوء هاضمه خواهد شد.
راه حل :

سعي کنيد حداقل 4 ساعت قبل از خواب اقدام به خـوردن غذا نـموده و چنانچه پيش از خواب احساس گرسنگي کرديد مقداري ميوه جات تازه مصرف نماييد.

3- پرخوري 

اشکال چيست؟ شـايد اگـر پرخوريهاي رايج مربوط به سبزيجات ميشد، متخصصان تغذيه مشکلي با اين نوع خوردن پيدا نميکردند، اما متاسـفـانـه پرخـوري مـعـمـولا" در مـورد غـذاهـاي چـرب و  نشاسه دار نـمودار ميشود. زياده روي در ايـن نـوع مـواد غـذايي منجر به افزايش وزن و نارضايتي شده و جنبه اجتماعي خوشايندي به دنبال نخواهد داشت.

راه حل :

وعده هاي غذايي خود را بجاي 3 وعده پرحجم، به 5 يا 6 وعـده کـم حـجـم تـر تـقـسـيم کنيد. خوردن غذاهاي سالم و کم حجم حاوي کربوهيدراتهاي کمپلکس و پروتئين درطول روز نه تنها اشتهاي شما را کنترل مي کند، بلکه احتمال پرخوري را نيـز کـاهـش خواهـد داد.تعدد وعده هاي غذايي همچنين باعث سوزانده شدن مقدار بيشتري کالري ميگردد چرا که متابوليسم بدن همواره به فعاليت مي پردازد. 
4- گرسنه ماندن

اشکال چيست؟ برخلاف تصور، گرسنه ماندن باعث ميشود وزن بدن بدليل ذخيره سازي چربـي افزايـش يابد. هنگاميکه براي مدتي طولاني غذا نمي خوريد، بدن شما بدليل مـحروم مـانـدن از مواد غذايي دچار آشفتگي ميگردد و در انتها هنگاميکه دوباره شروع به خوردن ميکنيد، بدن شما گمان ميکند که بايد کالري مصرفي را بچربي تبديل نمايد چون نميداند چـقدر طول مي کشد که دوباره غذا بخوريد. بنابراين چربيها با شما باقي مي مانند
راه حل :

اگر هدفتان از گرسنگي کشيدن کاهش وزن است بايد در برنامه رژيمي خود تجديد نظر نماييد. بجاي گرسنگي يک برنامه مناسب ورزشي براي خود تعيين نموده و بـيشـتـر بـه باشگاه برويد.از ميوه جات، سبزي جات، حبوبات، گوشتهاي کم چرب و ماهي استفاده کنيد. سعي کنيد چهار يا پنج بار در هفته طبق يک برنامه منظم ورزش نـمايـيـد. بهترين روش کاهش وزن تمرينات مرتب و رژيم غذايي مناسب است و نه محـروم کـردن بـدن از مواد غذايي مورد نياز آنهم به مدت طولاني.

5- انجام کاري ديگر بهمراه غذا خوردن  

اشکال چيست؟ نه تنها پرداختن به کاري ديگر همزمان با غذا خـوردن مـوجب ريـخت و پـاش آن در اطراف شما  مي شود، منجر بـه پـرخوري و در نتيجه افزايش وزن نيز خـواهد شـد. اگـر هنـگام تماشاي تـلوزيـون، صـحبـت بـا تـلفـن و يا بـازي ويـدئـويي مشــغول غـذا خـوردن شويد، اين عوامل خارجي پرت کننده حواس باعث ميشوند شـما توجه کمتري به گـرسنـگي و نشانه هاي سيرشدن که بيان کننده کافي بودن مقدارغذا و احساس سيري ميباشند، بنماييد. بعلاوه وقتي در حين انجام کاري شروع به غـذا خوردن ميـکنيد، ديگر توان توقف نخواهيـد داشت چرا که عمل خوردن تبديل بـه حرکـي غـير هوشيارانه و مکانيکي بدون توقـف مي شود.

راه حل :

سعي کنيد در هر لحظه فقط روي يک چيز تمرکز نماييد. چرخ زدن در آشپزخـانـه هـنـگام صحبت با تلفن ايده مناسبي نيست. اگر فقط مي خواهـيد دست يا دهانـهتـان مشغول باشد، سرگرمي غير از مواد خوراکي پيـدا کـنـيـد. آدامـس بجويد، گيتار بنوازيد و يا گردن همسرتان را ماساژ دهيد.
 
6- سريع خوردن 

اشکال چيست؟زندگي بسرعت مي گذرد. ولي آيا دوست داريد زندگي شما نيز سريع تمام شود؟ بعيد اسـت. دفـعـه بـعـد سـعـي کنـيد غـذاي خود را آهسته تر بخوريد چون سريع غذا خوردن کمکي بـشما نکرده و برعکس باعث افزايش وزن مي گردد. از زمان شروع غذا تقريبا 20 دقيقه طول ميـکشد که علائم سيري به مغز برسند بنابراين اگر شما ظرف 5 يا  6 دقيقه غذاي خود را تمام کنيد، مغز فرصتي پيدا نمي کند که به بدنتان بگويد که سير شده ايد و اين باعث زياده خوري و پر کردن معده بيش از مقدار مورد نياز خواهد گرديد.  

راه حل :

آهسته غذا بخوريد،ريلکس باشيد،خوب بجويد و از مزه غذا لذت ببريد.به اينصورت مغز شما متوجه مي شود که در حال غذا خوردن هستيد بنابراين مي تواند به بدنتان بگويد که سير شده ايد.

7- آب نخوردن به اندازه کافي  

اشکال چيست؟ پوشـيده نيـسـت که آب مايعي حيات بخش براي هـمـه موجودات طبـيعت از جـمله انـسـان اسـت. نـکتـه جالب اينجا است که ننـوشـيدن مقـدار کـافـي آب در طـول روز متابوليسم و سـوخت ساز بدن را کنـد نـمـوده و مـمکن است باعث اضافـه وزن نيـز بـشـود. آب ماده اي ضـروري براي فعاليتهاي متابوليک بدن، از جمله سوزاندن کالري، محسوب مي گردد.
راه حل :

تا زمانيکه در کوير لوت زندگي نمي کنيد، آب فراواني اطراف شما وجود داشته و بايد زياد از آن بـنـوشـيـد.  8 تا 10 ليـوان و اگر ورزش ميـکـنيد حتي بيشتر از اين مقدار. خوردن آب بجاي انـواع نـوشـانه نـيـز بـسيـار مـنـاسـب است. نوشابه ها معمولا" زودتر احساس تشنگي را نـسبت به آب از بـيـن مـي بـردنـد و داراي کالريهاي بي ارزش بوده و باعث مي شود بعد از 30 دقـيـقه مـجددا" احساس گرسنگي نماييد.

8- نخوردن ميوه و سبزيجات به مقدار کافي

برخي از اين عادت هاي نادرست بشرح زير مي باشند: 1- نخوردن صبحانه

اشکال چيست؟ نخوردن صبحانه يک اشتباه بزرگ محسوب ميشود. صبحانه سالم نه تنها باعث افزايش انرژي و بازشدن فکر و ذهـن ميـگردد، بـلـکه مـوجب انتخاب و مصرف مناسب وعده هاي غذايي ديگر در ادامه روز توسط شما خواهد شد.
همچنين خوردن صبحانه ممکن است به شـما در مـصـرف کمتر کالري در ادامه روز کمک نمايد. يک تحقيق دانشگاهي نشان داده که مصرف مقدار کالري مشخص در ابتداي روز اثر سير کنندگي بيشتري نسبت بمصرف همان مقدار کالـري در ساعتهاي ديرتر خواهد داشت که اين امر موجب کاهش مجموع کالري مصرفي در روز مي گردد. 

راه حل :

خوردن صبحانه مناسب احتمال بکارگيـري عـادتهاي نادرسـت غـذايـي را در وعـده هـاي ديگر کاهش ميدهد. صبحانه را کامل صرف نـمايـيـد. از مـواد لـبني کم چرب، تخم مرغ و نانهاي سبوس دار استفاده کنيد. 

2- غذا خورن پيش از خواب

اشکال چيست؟  اگر ميخواهيد روياهاي شيرين ببينيد، پيش از خواب از غذا خوردن دوري کنـيـد. با اينکه  نتايج قطعي مبني بر افزايش وزن بر اثر خـوردن غذا پيـش از خواب وجود ندارد، پرخوري، مصرف غذاهاي ادويه دار و چرب، يـک تا سـه سـاعت پيش از وقت خواب منجر به کاهش کيـفيت و مدت خواب و مـوجـب کـسـالـت، خـستـگـي و کـوفــتــگي در روز بــعد خواهــد شد.
خوردن غذاهاي چرب پيش از خواب سبب کند شدن تخليه معده و تشديد سوءهاضمه  و مصرف غذاهاي ادويه دار  منتهي به صـدمات و سـوزشـهاي قلـبي و نـيز سوء هاضمه خواهد شد.

راه حل :

سعي کنيد حداقل 4 ساعت قبل از خواب اقدام به خـوردن غذا نـموده و چنانچه پيش از خواب احساس گرسنگي کرديد مقداري ميوه جات تازه مصرف نماييد.

3- پرخوري 

اشکال چيست؟ شـايد اگـر پرخوريهاي رايج مربوط به سبزيجات ميشد، متخصصان تغذيه مشکلي با اين نوع خوردن پيدا نميکردند، اما متاسـفـانـه پرخـوري مـعـمـولا" در مـورد غـذاهـاي چـرب و  نشاسه دار نـمودار ميشود. زياده روي در ايـن نـوع مـواد غـذايي منجر به افزايش وزن و نارضايتي شده و جنبه اجتماعي خوشايندي به دنبال نخواهد داشت.

راه حل :

وعده هاي غذايي خود را بجاي 3 وعده پرحجم، به 5 يا 6 وعـده کـم حـجـم تـر تـقـسـيم کنيد. خوردن غذاهاي سالم و کم حجم حاوي کربوهيدراتهاي کمپلکس و پروتئين درطول روز نه تنها اشتهاي شما را کنترل مي کند، بلکه احتمال پرخوري را نيـز کـاهـش خواهـد داد.تعدد وعده هاي غذايي همچنين باعث سوزانده شدن مقدار بيشتري کالري ميگردد چرا که متابوليسم بدن همواره به فعاليت مي پردازد. 

4- گرسنه ماندن

اشکال چيست؟ برخلاف تصور، گرسنه ماندن باعث ميشود وزن بدن بدليل ذخيره سازي چربـي افزايـش يابد. هنگاميکه براي مدتي طولاني غذا نمي خوريد، بدن شما بدليل مـحروم مـانـدن از مواد غذايي دچار آشفتگي ميگردد و در انتها هنگاميکه دوباره شروع به خوردن ميکنيد، بدن شما گمان ميکند که بايد کالري مصرفي را بچربي تبديل نمايد چون نميداند چـقدر طول مي کشد که دوباره غذا بخوريد. بنابراين چربيها با شما باقي مي مانند

راه حل :

اگر هدفتان از گرسنگي کشيدن کاهش وزن است بايد در برنامه رژيمي خود تجديد نظر نماييد. بجاي گرسنگي يک برنامه مناسب ورزشي براي خود تعيين نموده و بـيشـتـر بـه باشگاه برويد.از ميوه جات، سبزي جات، حبوبات، گوشتهاي کم چرب و ماهي استفاده کنيد. سعي کنيد چهار يا پنج بار در هفته طبق يک برنامه منظم ورزش نـمايـيـد. بهترين روش کاهش وزن تمرينات مرتب و رژيم غذايي مناسب است و نه محـروم کـردن بـدن از مواد غذايي مورد نياز آنهم به مدت طولاني.

5- انجام کاري ديگر به همراه غذا خوردن  

اشکال چيست؟ نه تنها پرداختن به کاري ديگر همزمان با غذا خـوردن مـوجب ريـخت و پـاش آن در اطراف شما  مي شود، منجر بـه پـرخوري و در نتيجه افزايش وزن نيز خـواهد شـد. اگـر هنـگام تماشاي تـلوزيـون، صـحبـت بـا تـلفـن و يا بـازي ويـدئـويي مشــغول غـذا خـوردن شويد، اين عوامل خارجي پرت کننده حواس باعث ميشوند شـما توجه کمتري به گـرسنـگي و نشانه هاي سيرشدن که بيان کننده کافي بودن مقدارغذا و احساس سيري ميباشند، بنماييد. بعلاوه وقتي در حين انجام کاري شروع به غـذا خوردن ميـکنيد، ديگر توان توقف نخواهيـد داشت چرا که عمل خوردن تبديل بـه حرکـي غـير هوشيارانه و مکانيکي بدون توقـف مي شود.

راه حل :

سعي کنيد در هر لحظه فقط روي يک چيز تمرکز نماييد. چرخ زدن در آشپزخـانـه هـنـگام صحبت با تلفن ايده مناسبي نيست. اگر فقط مي خواهـيد دست يا دهانـهتـان مشغول باشد، سرگرمي غير از مواد خوراکي پيـدا کـنـيـد. آدامـس بجويد، گيتار بنوازيد و يا گردن همسرتان را ماساژ دهيد.

6- سريع خوردن 

اشکال چيست؟زندگي بسرعت مي گذرد. ولي آيا دوست داريد زندگي شما نيز سريع تمام شود؟ بعيد اسـت. دفـعـه بـعـد سـعـي کنـيد غـذاي خود را آهسته تر بخوريد چون سريع غذا خوردن کمکي بـشما نکرده و برعکس باعث افزايش وزن مي گردد. از زمان شروع غذا تقريبا 20 دقيقه طول ميـکشد که علائم سيري به مغز برسند بنابراين اگر شما ظرف 5 يا  6 دقيقه غذاي خود را تمام کنيد، مغز فرصتي پيدا نمي کند که به بدنتان بگويد که سير شده ايد و اين باعث زياده خوري و پر کردن معده بيش از مقدار مورد نياز خواهد گرديد.  

راه حل :

آهسته غذا بخوريد،ريلکس باشيد،خوب بجويد و از مزه غذا لذت ببريد.به اينصورت مغز شما متوجه مي شود که در حال غذا خوردن هستيد بنابراين مي تواند به بدنتان بگويد که سير شده ايد.

7- آب نخوردن به اندازه کافي  

اشکال چيست؟ پوشـيده نيـسـت که آب مايعي حيات بخش براي هـمـه موجودات طبـيعت از جـمله انـسـان اسـت. نـکتـه جالب اينجا است که ننـوشـيدن مقـدار کـافـي آب در طـول روز متابوليسم و سـوخت ساز بدن را کنـد نـمـوده و مـمکن است باعث اضافـه وزن نيـز بـشـود. آب ماده اي ضـروري براي فعاليتهاي متابوليک بدن، از جمله سوزاندن کالري، محسوب مي گردد.

راه حل :

تا زمانيکه در کوير لوت زندگي نمي کنيد، آب فراواني اطراف شما وجود داشته و بايد زياد از آن بـنـوشـيـد.  8 تا 10 ليـوان و اگر ورزش ميـکـنيد حتي بيشتر از اين مقدار. خوردن آب بجاي انـواع نـوشـانه نـيـز بـسيـار مـنـاسـب است. نوشابه ها معمولا" زودتر احساس تشنگي را نـسبت به آب از بـيـن مـي بـردنـد و داراي کالريهاي بي ارزش بوده و باعث مي شود بعد از 30 دقـيـقه مـجددا" احساس گرسنگي نماييد.

8- نخوردن ميوه و سبزيجات به مقدار کافي

مشکل چيست؟ بسياري از مواد غذايي مـورد نـيـاز بـدن در انـواع ميـوه و سبزي وجـود دارند که امتناع از خودن آنها باعث کمبودها و مشکلاتي در بدن خواهد شد

راه حل :

تنها راه تامين مواد معدني و ويتامينهاي مورد نياز بـدن، مـصرف مـيـوه و سـبـزيجات تازه و خالص مي باشد. بنابرايـن بـايد سـعي شـود اين مواد را جزء لاينفک رژيم غذايي قرار داده و هميشه به مقدار کافي از آنها استفاده نماييد.

9- خوردن تنقلات هنگام گرسنگي

مشکل چيست ؟ خوردن تنـقلات هنگام گرسنگي باعث ايجاد عادتهاي غذايي ناسالم ميشوند. استفاده از مـواد غـذايـي کم ارزش و شکم پرکن مانند شکلات، چيپس و پوفک، تنـها باعث برهم خوردن رژيم غذايي شده و مشکلاتي را براي بدن به همراه خواهد داشت. 

راه حل :

با شکم سير از خانه خارج شويد. گرسنگي ممکن است منـجـر بـه خـريدن و خوردن تنقلات گردد. شکلات، پفک و چيپس هيچ کدام نمي توانند جاي يک صبحانه، نهار و شام سالم و رضايت بخش را بگيرند.

خوب بخوريد، خوب زندگي کنيد 

برنامه هاي غذايي ساده و دخيل نمودن خوردني هاي سبک و سالم مي تواند دنيايي از تغييرات در رژيم غذايي ايجاد کنـد. متناسب بـمانيد، انرژي خود را افزايش دهيد و از غذا خوردن لذت ببريد.

***************************


شما دوستان و بازديدكننده گان محترم مي تواني ديگر مطالب موبوطه به تغذيه،و به صورت كلي سلامت و بهداشت را از سايت ما مشاهده و همچنين  ديگر مطالب سايت ما را نيز ببينيد و بخوانيد.
تهيه و جمع آوري شده توسط وبسايت دنياي علمي ، آموزشي و سرگرمي


کلمات کليدي : ،،،